Частное учреждение
«Колледж ЗЕРЕК»

Выберите язык

Қаламқас Кәкімбекқызы Кетебаева
Директор
Құрметті достар!
ЗЕРЕК колледжінің сайтына қош келдіңіздер! Мұнда ұсынылған ақпарат бүгінгі студенттерге ғана емес, болашақ талапкерлерге, сондай-ақ олардың ата-аналарына және педагогикалық мамандықтар бойынша кәсіби білім алғысы келетіндердің барлығына пайдалы болатынына сенімдімін.
Мамандық таңдау-әр адамның өміріндегі маңызды және шешуші қадам. Бүгін дұрыс қабылданған шешім сізге болашақта сұранысқа ие маман және табысты адам болуға мүмкіндік береді.
Зерек колледжі " мекемесі бүгінде еңбек нарығында сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті, білікті мамандарды даярлаудың білім беру орталығы болып табылады.
Колледжде педагогтардың ұйымшыл ұжымы жұмыс істейді, онда тәжірибенің даналығы мен инновациялардың тиімділігі үйлеседі.
Колледж мақтанышы-оның түлектері. Біздің түлектер бүгінде еңбек нарығында сұранысқа ие табысты мұғалімдер ғана емес, сонымен қатар өздерінің білім беру мекемелерінің иелері.
Біздің сайтқа қош келдіңіз, онда сіз бізбен толығырақ танысып, қаланың беделді оқу орындарының бірінің өмірі туралы көп нәрсе біле аласыз.


Дорогие друзья!
Рада приветствовать вас на сайте колледжа ЗЕРЕК! Уверена, что информация, представленная здесь, будет полезна не только сегодняшним студентам, но и нашим будущим абитуриентам, а также их родителям и всем, кто хочет получить профессиональное образование по педагогическим специальностям.
Выбор профессии – важный и определяющий шаг в жизни каждого человека. И правильно принятое решение сегодня, позволит вам стать востребованным специалистом и успешным человеком в будущем.
Учреждение «Колледж Зерек» сегодня – это образовательный центр подготовки конкурентоспособных, квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.
В колледже работает сплоченный коллектив педагогов, в котором сочетается мудрость опыта и эффективность инноваций.
Гордость колледжа – его выпускники. Наши выпускники сегодня не только успешные учителя, востребованные на рынке труда, но и владельцы собственных образовательных учреждений.
Добро пожаловать на наш сайт, где Вы сможете подробнее с нами познакомиться, узнать много нового о жизни одного из престижнейших учебных заведений города.


Dear friends!
I am glad to welcome you to the ZEREK College website! I am sure that the information presented here will be useful not only for today's students, but also for our future applicants, as well as their parents and anyone who wants to get a professional education in pedagogical specialties.
Choosing a profession is an important and defining step in every person's life. And the right decision made today will allow you to become a sought-after specialist and a successful person in the future.
The Zerek College institution today is an educational center for training competitive, qualified specialists in demand in the labor market.
The college has a close-knit team of teachers, which combines the wisdom of experience and the effectiveness of innovation.
The pride of the college is its graduates. Our graduates today are not only successful teachers in demand in the labor market, but also owners of their own educational institutions.
Welcome to our website, where you can get to know us in more detail, learn a lot about the life of one of the most prestigious educational institutions in the city.

Добавить комментарий